Miksi kirjoittaa?

Kirjoittaminen selkeyttää ajatuksia ja antaa mahdollisuuden purkaa tunteita. Asioiden sanallistaminen suoraan voi olla voimakas ja selkeyttävä kokemus. Kirjoittamisen, kuten kaiken taiteellisen ilmaisun kautta on mahdollista ilmaista myös jotain sellaista, joka on aiemmin ollut itselle hahmotonta, piilossa tai vaikeasti ilmaistavisissa. Kirjoittamisella on havaittu olevan terveyttä edistäviä vaikutuksia sekä mielen että kehon tasolla.

Kirjallisuusterapialla tarkoitetaan toimintaa, jossa kirjoitetaan ja luetaan tekstejä sekä keskustellaan tehtävien herättämistä ajatuksista terapeuttisessa kontekstissa. Kirjallisuusterapian tavoitteena on itsetuntemuksen ja tunneilmaisun vahvistaminen sekä minäpystyvyyden lisääminen. Kirjallisuusterapiassa saatetaan käyttää muita taiteenlajeja kirjoitusprosessin osana: esimerkiksi kuvataidetta, musiikkia tai elokuvaa. Harjoitteet voivat myös olla monitaiteisia, jolloin kirjoittamiseen ja tekstien lukemiseen voidaan yhdistää esimerkiksi maalaamista, liikeilmaisua tai valokuvausta.

Ryhmätyöskentely mahdollistaa kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemuksen sekä muiden ajatusten ja kokemusten peilaamista omaan itseen. Tämä on oleellista erityisesti vertaisryhmätyöskentelyssä. 

Kirjallisuusterapeuttisia ryhmiä tai työpajoja voi luoda jonkin tietyn teeman ympärille (esimerkiksi lapsettomuus, työhyvinvointi tai omat rajat), ja se sopii oivallisesti yhdistettäväksi  myös muuhun terapeuttiseen tai taideterapeuttiseen työskentelyyn. Kirjallisuusterapiaa voidaan toteuttaa myös yksilötyöskentelynä.

Lisätietoa:

Suomen Kirjallisuusterapia ry: https://kirjallisuusterapia.net/

National Association for Poetry Therapy: https://poetrytherapy.org/

Valtonen, Jussi. 2021. Terveys, sairaus ja kirjoittaminen. Lääkäri, 76(12-13).

Murray, Bridget. 2002. Writing to heal - By helping people manage and learn from negative experiences, writing strengthens their immune systems as well as their minds. Monitor, 6(33).